S.S.S

ZİRAİ ÜRÜN ALIM VEYA SATIMINDA TESCİLE ZORUNLU MADDELER VE EN AZ MİKTARLARI NELERDİR ?

Arpa

150 Kg.

Buğday

150 Kg.

Çavdar

150 Kg.

Akdarı

150 Kg.

Mısır

100 Kg.

Un

288 Kg-4 Çuval

Ay Çiçeği

100 Kg.

Haşhaş Tohumu

200 Kg.

Pamuk Çekirdeği

500 Kg.

Susam

500 Kg.

Pirina

500 Kg.

Ay Çiçek Yağı

50 Kg.

Pirina Yağı

200 Kg.

Zeytinyağı

50 Kg.

Kuru Soğan

100 Kg.

Patates

100 Kg.

Zeytin

100 Kg.

Kuru İncir

200 Kg.

Et(Küçükbaş)

16 Kg.

Et(Büyükbaş)

30 Kg.

Kabuklu Badem

100 Kg.

İç Badem

50 Kg.

Çekirdekli Pamuk

100 Kg.

Mahlıç Pamuk

100 Kg.

Yapak

25 Kg.

Yün

25 Kg.

Küçükbaş Hayvanlar(Koyun,Keçi,Kuzu)

13 Kg.

Büyükbaş Hayvanlar(Dana,İnek,Öküz)

50 Kg.

Küçükbaş Hayvan Derileri

5 Adet

Büyükbaş Hayvan Derileri

50 Kg.

Ceviz

100 Kg.

Kestane

100 Kg.

Kuru Erik

100 Kg.

Bal

100 Kg.

Kekik

100 Kg.

Defne Yaprağı

100 Kg.

Yumurta

1500 Adet

Yer Fıstığı

100 Kg.

Çam Fıstığı

25 Kg.

İHRACATINDA TESCİLİ  İSTENEN MADDELER NELERDİR?

164 Seri nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile zirai ürün kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla, zirai(işlenmiş olsa dahi)  alım ve satımıyla ilgili vergi kesintisi yapılması ve vergi dairesine yatırılması konusunda alım ve satıma aracılık eden kuruluşlar ile ticaret borsaları, bu ürünlerin alım, satım ve ihracında tahsili gereken vergiden müteselsil sorumlu tutulmuşlar,ticaret borsalarına kote edilmesi zorunlu ürünler ise 185 Seri nolu gelir Vergisi Genel Tebliği eki ile belirtilmiştir. Ve bu listede yer alan ürünlerin ihracat gümrük işlemlerinde borsa tescil beyannamesinin ibrazı zorunlu kılınmıştır.

TESCİL ZORUNLULUĞU NEDİR ?

Ticaret Borsalarının tabi olduğu 5174 sayılı kanunun 46. maddesine göre Borsaya dahil ürünlerin en az miktarları üzerinde yapılan alım, satım muamelelerinin Ticaret Borsalarına tescilinin zorunlu olduğu,elektronik ticaret yoluyla yapılan satışların da bu kapsamda olduğu belirtilmektedir.

TESCİL ÜCRETİ VE TESCİL ÜCRET TAVANI NE KADARDIR ?

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsasında uygulanmakta olan tescil ücreti oranı binde bir olup ( %0 1 ) , tescil ücret tavanı 100,000 TL. ye kadar binde bir olup aşan kısmı  tescil ücreti alınmamaktadır

TESCİL YAPTIRMA ZORUNLULUĞU VE TESCİL SÜRESİ  TARİHLERİ NEDİR ?

Müstahsil makbuzu ile yapılan alım işlemlerinin tescilinin stopaj tahakkukunun son günü olan her ayın 23’üne kadar yaptırılması gerekmektedir.Aksi halde vergi dairesince %1-%2 olarak ödenen indirimli stopaj vergisi, %2-%4 olarak uygulanır ayrıca alım- satım işlemlerinin en geç “otuz gün” içinde ve borsaya tescile intikal etmemesi halinde, tescil ücretinin %50 fazlasıyla tahsil edilir.

ZİRAİ ÜYE ZORUNLULUĞU  BULUNAN KİŞİ VE KURULUŞLAR NELERDİR ?

5174 Sayılı Yasa’nın 32′nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7′nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Merkezi borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.   Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.

KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT  TARİHLERİ NELERDİR?

Her yıl Haziran ve Ekim olmak üzere 2 taksitle yatırılır.  Zamanında ödenmeyen aidatlara gecikme zammı uygulanır.

YILLIK AİDAT GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. maddesinin birinci fıkrası “Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, navlun hasılattan alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir” hükmünü içermektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti, 21.04.2006 tarihli resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek ve her ay için ayrı ayrı uygulamak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

GERÇEK KİŞİ ÜYELİK KAYDINDA İSTENECEK BELGELER NELERDİR ?

Ticaret Sicil Nizamnamesinin 104.maddesi gereğince sizil memuru tarafından hazırlanacak olan  sicil tastiknamesinin bir sureti veya tescil ilanını ihtiva eden Türkiye Sicil Gazetesi’nin bir nüshası veya tastikli örneği , Noterlikçe tastik edilmiş imza sirküleri,Vergi dairesi kayıt belgesi, Onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği,Vergi dairesi kayıt belgesi,Onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği,Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi sureti,4,5 x 6 eb’adında 3 adet fotoğraf

TÜZEL  KİŞİ ÜYELİK KAYDINDA İSTENECEK BELGELER NELERDİR ?

Ticaret Sicil Nizamnamesinin 104.maddesi gereğince sizil memuru tarafından hazırlanacak olan  sicil tastiknamesinin bir sureti veya tescil ilanını ihtiva eden Türkiye Sicil Gazetesi’nin bir nüshası veya tastikli örneği ,Noterlikçe  tastik edilmiş imza sirküleri,Vergi dairesi kayıt belgesi, Onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği,Vergi dairesi kayıt belgesi,İmzaya yetkili şahısların onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği,Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi sureti,İmzaya yetkili şahısların  4,5 x 6 eb’adında 3 adet fotoğrafları

 

E-Posta Oku

Kobi Bilgi Sitesi

 TOBB Bilgi Hizmletleri

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.25645.2775
Euro5.92935.9531
Powered By